Todo lo que necesitas saber sobre el Marco de Competencia Digital Docente

Os explicamos los puntos clave de esta nueva legislación llamada a transformar el sistema educativo

Artículo elaborado por Ricardo Bonache, co-director de eSTEAM Education, y Juan Belio, coordinador de implantación del MCDD.

9 de enero de 2023 - Redacció

Este 2023 entra en vigor el nuevo Marco de Competencia Digital Docente o MCDD, derivado de la iniciativa de digitalización educativa #CompDi gEdu promovida desde la Unión Europea.

Este marco tiene por objetivo transformar los procesos educativos en base al uso de las nuevas tecnologías estableciendo unas pautas comunes a toda la Unión Europea.

Lo podéis leer y descargar de forma íntegra aquí, a pesar de que quizás os sea más fácil de entender si dais un vistazo a este resumen que os hemos preparado con sus aspectos más esenciales.

  1. Responsabilidad centrada tanto en el profesor como en el alumno

A menudo se entiende que cuando proporcionamos unos contenidos y unas enseñanzas a un profesor el propósito final es que este conocimiento pase directamente al alumno como usuario final. En el caso del MCDD no es muy bien así.

En el MCDD, el profesor es el destinatario de los requisitos indicados y quienes los tiene que cumplir. O sea, en el ámbito del MCDD, cuando nos educamos en competencia digital, no solo es para enseñar todo el que aprendamos a nuestros alumnos sino también para nosotros mismos.

El MCDD quiere que el profesor sea capaz de integrar la tecnología en sus clases de forma autónoma

Esto significa que tiene que aprender a usar las tecnologías digitales en tres niveles separados: primero, en colaboración con el centro y los otros docentes, el segundo como docente propiamente, integrando las tecnologías digitales con las asignaturas más tradicionales, y lo tercero como profesor que capacita sus alumnos en el uso de herramientas TIC.

2. Les 3 grans seccions del MCDD: el professor, el mètode d’aprenentatge i l’alumne
El MCDD es separa en 6 àrees que es poden classificar en 3 grans grups.

• Competències professionals: com el compromís professional (1) i les competències tant digitals (2) com les específiques de cada matèria.

• Competències pedagògiques, com l’ensenyament i aprenentatge (3), l’avaluació i retroacció (4) i l’apoderament dels alumnes (5).

• Competències dels estudiants transversals, acadèmiques i digitals (6).

Aquest sistema segueix el model teòric TPACK de coneixement tecnològic, pedagògic i del contingut. Es considera que les competències d’ensenyament i aprenentatge són aquelles troncals i més importants a desenvolupar per transformar el sistema, tot i que evidentment no poden existir ni tindrien sentit sense la resta de competències.

3. Com es defineixen els nivells de les acreditacions?

De la mateixa manera que el marc es separa en àrees que tracten temes diferents, els requisits que aquestes contenen es separen en diferents nivells en una escala similar a la utilitzada en diferents idiomes (A1, A2, B1, …) o en l’acreditació ACTIC, que es pren com a base per desenvolupar el MCDD.

Nivell A
Correspon al coneixement en l’ús d’eines digitals i tracta de forma teòrica les diferents eines i metodologies disponibles amb l’objectiu que el professor les conegui.

Nivell B
Implica l’aplicació a l’aula dels conceptes apresos al nivell A i es divideix en les fases d’adopció (B1) i adaptació (B2).
Per assolir el nivell B cal verificar que realment s’està canviant el procés d’aprenentatge mitjançant l’ús de les noves tecnologies i que el professor empra les eines digitals en la seva rutina diària i com a eina transformadora del procés d’aprenentatge.
Per això el nivell B comença adoptant les eines digitals a la pràctica diària (nivell B1) amb l’objectiu que es puguin utilitzar per canviar i millorar el sistema d’aprenentatge i la relació amb l’alumnat i la comunitat educativa (nivell B2).

Nivell C
Està reservat pels professors i professores que siguin referents transformadors, tant de la cultura i processos de l’escola envers l’ús i aplicació d’eines TIC (nivell C1) com en el nivell de tot el sistema educatiu (nivell C2).

Un professor es pot considerar autònom tecnològicament parlant quan assoleixi el nivell B2

Els nivells C es reserven per un nombre molt més reduït de persones que lideraran el canvi del sistema educatiu des de diferents nivells i que, per exemple, serien aquells professors o professores referents STEAM en la actualitat.

4. Què s’exigeix al professorat?

Cada àrea es divideix en un conjunt de competències, que es reparteixen en un o més requisits. Per exemple, aquests són els requisits simplificats associats a la competència 3.1 (Ensenyament) a un nivell B1:

1. Integra els continguts educatius digitals a la pròpia docència seguint el model del Programa Educatiu de Centre (PEC).
2. Selecciona els recursos digitals disponibles en funció de les seves característiques i el context educatiu en el que s’apliquen.
3. Avalua els recursos digitals emprats segons l’assoliment dels objectius de l’aprenentatge per part de l’alumnat.
4. Proposa solucions per problemes que puguin sorgir quan s’integren tecnologies digitals en la pràctica docent.

Per verificar una competències, només caldrà acomplir un dels indicadors

Per exemple, si un docent és capaç de certificar que pot seleccionar recursos digitals en diferents contexts d’aprenentatge i d’ensenyament (requisit 2), el docent pot verificar la competència 3.1 sencera.

5. Quins són els temes més populars (o que més es repeteixen al marc)

Comptant amb les necessitats del MCDD, és fàcil fixar-se en el fet que molts requisits estan escrits de forma molt similar, o que entre àrees hi ha parts pràcticament idèntiques.
Aquestes son només algunes de les repeticions més evidents:

• Conèixer les lleis de protecció de dades i garantia de drets personals digitals. Aquests processos ajuden a qualsevol docent a gestionar de forma segura i adequada les dades personals i acadèmiques de l’alumnat.

• Creixen en importància certs conceptes com les operacions cognitives complexes i les competències transversals, fet que assenyala que al mon de la educació s’està produint un gran canvi de metodologia.

• Canviar la forma en què el professor es relaciona amb l’alumne dins i fora de l’aula. Les competències demanen que el docent pugui establir canals de comunicació, adapti les tasques per afavorir la motivació i la inclusió del propi alumnat, i que proporcioni un suport continu que vagi més enllà del treball a classe.

Reconèixer la rellevància d’aquests assumptes pot ajudar a qualsevol docent a adquirir de forma ràpida un bon nivell general que ajudi a la seva comprensió dels continguts necessaris del MCDD.

6. Equitat, ciberseguretat, hàbits saludables i benestar psicològic: aspectes també destacats

En el MCDD també hi ha marcats uns objectius centrats en els aspectes ètics, d’equitat i de seguretat associats al l’entorn digital.

Aquest enfocament es fa evident en aquells apartats destinats a formar professorat i alumnes en ciberseguretat, protecció de la propietat intel·lectual i de les dades personals.

Igualment, és vital que tant l’alumnat com el docent adquireixin hàbits saludables que permetin una correcta relació amb els recursos tecnològics disponibles, evitant usos excessius o addiccions. De fet, un dels objectius del MCDD es formar als alumnes per tal de saber-se relacionar amb les tecnologies de forma conscient i fomentar el seu consum responsable.

Al MCCD també apareixen les idees del benestar físic i psicològic associats a l’ús de les tecnologies digitals

També es busca que la incorporació de la tecnologia a l’aula faciliti l’aprenentatge entre iguals i la integració i cohesió de tots els alumnes.
Així, el desplegament del marc a les escoles ha de servir com a eina per a la igualtat i que la tecnologia no suposi una barrera sinó una solució.
És important que, en formar-se en el MCDD, es tingui en compte aquesta perspectiva per instaurar processos i metodologies que ho permetin i potenciïn l’ús de la tecnologia com a element inclusiu.

Finalment, la protecció del medi ambient i la sostenibilitat del planeta també són un altre aspecte important al MCDD. Aquest punt es considera a meitat de camí entre un assumpte de seguretat i un de benestar.

La tecnologia ha d’ajudar al planeta, no incrementar el problema, i aquest concepte és molt present al MCDD

Utilitzar els dispositius digitals de hardware de forma responsable assegura que es puguin fer servir durant més temps i pot reduir  el seu consum d’energia i la petjada de carboni que deixem amb l’ús de noves tecnologies.

7. El Pla Digital de Centre com a base de la transformació

En tot el marc de competència es pot observar una referència als recursos existents al centre: “recursos digitals establerts per l’AE o els titulars del centre”. En aquest sentit, els programes i processos amb els quals cada docent ha de familiaritzar-se depenen en molt bona part de les indicacions del centre recollides al Pla Digital de Centre (PDC) i també al Programa Educatiu de Centre (PEC).

Per tal de que la implantació de la Competència Digital sigui un èxit, s’ha de tenir en compte la llibertat d’elecció de cada centre en els processos d’aprenentatge. La capacitació de Competències Digitals no vol homogeneïtzar processos sinó que cada professor usi els recursos digitals com vulgui per treure’n el màxim partit

Per tant, abans de fer cursos de formació per certificar la competència digital i aprendre múltiples recursos poc útils al dia a dia, consulteu el vostre centre sobre els recursos i tecnologies digitals que s’hagin establert, de forma que pugueu centrar-vos en conèixer-les i entendre’ls.

8. Què he de fer després de llegir aquest article?

Ja veieu que el MCDD engloba una gran quantitat de conceptes i implica a tots els actors de la comunitat educativa. És important estar informat dels recursos que poden ajudar a millorar el teu nivell de competència digital i tenir en compte els consells anteriors a l’hora d’escollir un curs de formació o capacitació per obtenir un nivell determinat.

Cal que, al final, entenguis com la tecnologia et pot ajudar a tú (docent), a l’escola, als pares i mares i, sobretot als alumnes. Potser un alumne que no sabia per quin motiu suspenia entén millor el seu problema i el pot solucionar si té més feedback del professor, i la tecnologia et pot ajudar amb un qüestionari automatitzat, per exemple. O que els pares d’una alumna comprenguin el perquè d’aquestes notes d’avaluació i la puguin ajudar, cosa que es pot fer utilitzant la app de comunicació del centre amb els pares, entre d’altres.

L’objectiu és que la tecnologia sigui enriquidora i fàcil d’utilitzar no una barrera o una eina que incrementi la burocracia del centre o del professorat

Entitats com l’INTEF o el CESIRE actualitzen constantment els seus continguts a xarxes socials i als seus respectius webs per entendre millor el MCDD. També hi ha empreses com eSTEAM Education o RO-BOTICA que assessoren escoles i realitzen cursos de formació per acreditar la competència digital des d’una vessant pràctica i aplicada.