Projecte CLAB (II): analitza el teu entorn amb Smart Citizen

0 de 21 lliçons finalitzades (0%)

Unitat didàctica 5: Ara “sentirem” el nostre barri (3h)

5.1. Dissenyant la nostra situació d’aprenentatge

 

Ara que ja hem après a treballar amb la recol·lecció, visualització i anàlisi de les nostres dades ambientals ha arribat el moment de posar-se a la feina i dissenyar la nostra pròpia situació d’aprenentatge apropiada al context on es fa el curs.

Per a això, us recomanem seguir els següents passos:
1. Definir el nostre repte: la problemàtica o situació a mesurar.
2. Definir els paràmetres rellevants per a mesurar-la i si requereix fer mesuraments en el temps i/o en l’espai (fent un mapa).
3. Realitzar la prendre les dades
4. Analitzar la presa de dades extraient aquells aspectes més destacats.
5. Presentar les *comclusiones per a mostrar quins aspectes de millora són necessaris.

 

Activitat 1. El repte

Cerca una circumstància ambiental que pugui interessar al conjunt de la comunitat educativa: la qualitat d’aire del barri, el nivell de soroll dels patis, les condicions lumíniques de les diferents aules o espais…

En funció del que trieu, els vostres resultats poden influir en la presa de decisions de l’escola o fins i tot elevar-se a una proposta municipal de millora. També pot servir per a avaluar accions que ja s’hagin fet, per exemple, si en una classe s’han instal·lat ventiladors o s’han canviat o insonoritzat algunes finestres o bé si en el vostre barri s’han pacificat carrers i s’ha limitat el pas del trànsit (mesurable amb el sensor de so i mesuradors de partícules) com es mostra aquí.

Altres qüestions susceptibles de ser analitzades podrien ser:

Problemes de seguretat percebuda durant la nit (mesurable amb sensors lumínics)
Problemes de soroll en el barri (mesurable amb el mesurador de so)
Problemes de contaminació (mesurables amb el sensor de partícules)
Problemes de condicionament tèrmic (molta calor a l’estiu o molt fred a l’hivern a l’interior del recinte o al pati)
Problemes de percepció dels habitants (mesurables amb enquestes)

Feu ús del sistema pluja d’idees i del Design Thinking per a decidir el repte, avaluar la seva viabilitat i delimitar els paràmetres rellevants per al seu mesurament (temperatura, llum, soroll, contaminació de partícules, humitat, contaminació interior, pressió atmosfèrica).